Hiszpanski.org.pl

Darmowy kurs

Zapraszamy na darmowy kurs języka hiszpańskiego od podstaw.

Formy bezosobowe czasownika

W języku hiszpańskim występuje kilka form bezosobowych czasowników. Ich użycie jest raczej proste i są one dosyć często stosowane w różnych konstrukcjach.

Participio


Participio jest to imiesłów przeszły. Wchodzi on w skład wielu form czasownikowych, używany jest do tworzenia czasów złożonych z czasownikiem „haber”. Niekiedy participio pełni funkcję przymiotnika (orzecznika i przydawki) i w takich przypadkach należy ustalać jego formę z liczbą i rodzajem rzeczownika, który mu towaryszy.

Tworzenie participio


Tworzy się przez zamianę końcówek –ar, -er, -ir, na odpowiednio: -ado, -ido, -ido, np.;

hablar- hablado

querer- querido

mentir- mentido

Przykłady użycia participio


He hablado con Mari Jose hoy.-  Rozmawiałem dziś z Mari Jose. (participio jako część czasu Pretérito Perfecto)
Ya tiene todo preparado.- Już ma wszystko przygotowane.

Nieregularne formy participio


Oto najważniejsze z nich:

• abrir (otwierać)- abierto
• cubrir (zakrywać)- cubierto
• decir (powiedzieć)- dicho
• escribir (pisać)- escrito
• hacer (robić)- hecho
• morir (umierać)- muerto
• poner (kłaść, zakładać)- puesto
• ver (widzieć)- visto
• romper (łamać, tłuc)- roto
• volver (wracać)- vuelto

Przykłady nieregularnych form participio


A qué hora han abierto la tienda?- O której godzinie otworzyli sklep?
Maria tiene puesto su mejor vestido.- Maria ma założoną najlepszą sukienkę.

Istnieją czasowniki, które posiadają regularny i nieregularny imiesłów. W takim przypadku ten pierwszy służy do tworzenia czasów złożonych, a drugi pełni rolę przymiotnika.

 czasownik  Forma regularna  Forma nieregularna
 despertar  despertado  despierto
 atender  atendido  atento
 confundir  confundido  confus


Przykład:
Hoy me he despertado a las siete.- Dziś obudziłem się o siódmej
Este chico es muy despierto. – Ten chłopiec jest bardzo bystry.

Bezokolicznik złożony (haber+ participio)


Kontrukcja bezokolicznika złożonego

 Bezokolicznik  Bezokolicznik złożony
 -ar  Haber –ado
 -er  Haber –ido
 -ir  Haber -ido

 

Przykładowe formy bezokolicznika złożonego


• cantar- haber cantado

• beber- haber bebido

• vivir- haber vivido

Deberías habermelo dicho. – Powinnaś była mi to powiedzieć.

Lastimo por no haber venido a tu boda.- Żałuję, że nie przyszłam na twój ślub.

Gerundio

 

 Czasownik  Gerundio
 -ar  - ando
 -er  -iendo
 -ir  -iendo

 

Gerundio złożone

 

 Czasownik  Gerundio złożone
 -ar  Habiendo + -ado
 -er  Habiendo + -ido
 -ir  Habiendo + -ido

 

Zasady użycia form bezosobowych


a) Bezokolicznik złożony wyraża czynność wcześniejszą poprzedniej, można zastąpić go bezokolicznikiem prostym, np.:
Salió de casa sin haberme avisado.= Salió de casa sin avisarme.- Wyszedł z domu nie zawiadamiając mnie

b) Gerundio wyraża czynności trwające w tym samym czasie, np.:

Escuchaba la música conduciendo el coche.- Słuchał muzyki prowadząc samochód
Habiendo hecho todos los deberes fuimos a la discoteca.- Zrobiwszy całą pracę domową, poszliśmy na dyskotekę.

c) Bezokolicznik może być podmiotem w zdaniu, np.:
Comer mucha fruta es muy bueno para tu cuerpo. – Jedzenie wielu owoców jest dobre dla twojego ciała.
Hablar de otros es una mala educación.- Mówienie o innych jest złym nawykiem.

Ćwiczenia z form bezosobowych czasownika


Uzupełnij zdania wstawiając odpowiednią formę participio podanych czasowników.

1. Tenemos.............................................. (guardar) todas fotografías de nuestra familia.
2. Han.......................................... (romper) el cristal de la ventana, hay que castigarlos.
3. Esta chica lleva..................................... (poner) los zapatos de su madre.
4. Ya has............................................ (terminar) ?
5. Nunca en mi vida he..................................... (ver) un edificio tan imresionante.
6. Todavía sigue....................................... (dormir).
7. Mi mama sigue.................................... (preocupar) por el accidente de mi hermano pequeño.
8. Llevo................................................ (lavar) todas mis minifaldas.
9. Estoy......................................... (castigar) por lo de ayer.
10. No me doy por.......................................... (vencer), voy a luchar hasta el final.

Odpowiedzi:


1. Tenemos ............guardadas............... (guardar) todas fotografías de nuestra familia.
2. Han...................roto....................... (romper) el cristal de la ventana, hay que castigarlos.
3. Esta chica lleva...........puestos.......................... (poner) los zapatos de su madre.
4. Ya has...............terminado............................. (terminar) ?
5. Nunca en mi vida he...........visto.......................... (ver) un edificio tan imresionante.
6. Todavía sigue...............dormido/a........................ (dormir).
7. Mi mama sigue..........preocupada.......................... (preocupar) por el accidente de mi hermano pequeño.
8. Llevo.....................lavadas........................... (lavar) todas mis minifaldas.
9. Estoy................castigado/a......................... (castigar) por lo de ayer.
10. No me doy por................vencido/a.......................... (vencer), voy a luchar hasta el final.
 

© EDUCENTRUM Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  | Agencja Interaktywna Joomedia - Tworzenie stron Wordpress Warszawa